Saksliste ekstraordinært landsmøte 20131. Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

2. Valg av møteleder og referent, deretter valg av tellekorps og underskrivere av protokollen
Skjer på landsmøtet.

3. Innkomme saker
(Se vedlegg)
Rogaland Historielag setter fram følgende forslag:

A. Landslaget for lokalhistorie endrer navn til Norges historielagsforbund.

B. Utsendinger til landsmøtene velges på regionalt nivå, jf. styrets forslag til endring i vedtektenes pkt. 5:
Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet. Møte- og stemmerett på slike møter følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag som er a jour med kontingent kan delta.
I områder hvor det ikke er etablert regional enhet sørger forbundet for å innkalle aktuelle lokallag til valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte innkalles 1 måned på forhånd, og seinest 2 måneder før landsmøtet avholdes.
Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for lokallagene som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale enheter har rett til å sende tre delegater for de første 1.000 medlemmer og deretter en delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer.
Alle lag/enheter har rett til å sende observatører til landsmøtet.

C. Rogaland historielag mener prinsipielt at en kontingentøkning fra kr. 10 til kr. 20 pr medlem bør være akseptabel for alle historielag som ønsker å styrke forbundet som en effektiv organisasjon for historielagsbevegelsen. Uten en styrket økonomi kan det heller ikke kreves særlige ytelser fra det sentrale ledd. Vi innser likevel at tidspunktet for økningen kan være uheldig, og at saken må forberedes på annen måte før vedtak gjøres. Vi forslår derfor:
Styret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for iverksettelse av vedtatt kontingentøkning – eventuelt at styret legger fram opptrappingsplan for kontingenten til ordinært landsmøte i 2015.

D. Landsmøtet uttrykker full tillit til det sittende styre og ber om at medlemmene derfor blir sittende.

Det foreligger ikke forslag til vedtak.

4. Valg
Styret i Landslaget for lokalhistorie stiller sine plasser til disposisjon om de ikke får fornyet tillit på det ekstraordinære landsmøtet. Dette gjelder bare styremedlemmene. Etter landsmøtet i Rosendal 2013 består styret av:

Valgområde
Styremedlem
Valgområde 1
Østfold, Oslo, Akershus
Marit Sofie Egeberg Krog (Østfold)
Valgområde 2
Hedmark, Oppland, Buskerud
Harald Hvattum (Oppland)
Valgområde 3
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Beint Foss, leder (Vest-Agder)
Valgområde 4
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Jørg Eirik Waula
(Rogaland)
Valgområde 5
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag


Aud Mikkelsen Tretvik, nestleder
(Sør-Trøndelag)
Valgområde 6
Nordland, Troms, Finnmark
Elin Myhre (Troms)
Norsk lokalhistorisk institutt
Knut Sprauten

Valgkomiteen legger fram sitt forslag på møtet.

Høringsutkast fra organisasjonsutvalget ligger i venstre meny.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar